کارآفرینی

ارسال شده در: کارآفرینی | ۰

کارآفرینی تعاریف کارآفرینی از نگاه اندیشمندان اقتصادانان: تعاریف کارکردی و ابعاد رشد اقتصادی و سودآوری روانشناسان: خصوصیات فردی و روانشناختی جامعه شناسان: عوامل اجتماعی در شکل گیری شخصیت کارآفرین دیدگاه اقتصادی جان باتیست سی کارآفرین عاملی است که تمامی ابزار … ادامه یافت